Välkommen till vår nya webbshop! Här kan du som privatperson handla våra produkter, tjänster och elavtal. Är du företagare? Kontakta våra företagsrådgivare så hjälper de dig!

Butik

0,00 kr 0 artiklar
Till Kassan

Köpvillkor

 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1                       Dessa allmänna villkor (härefter ”villkoren”) gäller mellan Skellefteå Kraft Service AB, org. Nummer 556234-1643, VAT-nummer SE556234164301, Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå (”Skellefteå Kraft”, ”Vi” eller ”Oss”) och fysiska personer som handlar i Skellefteå Krafts webbutik på webbplatsen butik.skekraft.se (”Webbutiken”) i egenskap av konsument (nedan ”Kunden”). Villkoren gäller från och med 20200420 tillsvidare.

1.2                       För Kunden gäller reglerna i såväl konsumentköplagen (1990:932) som Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vid köp av varor i Webbutiken.

1.3                       För att genomföra ett köp måste Kunden vara myndig (18 år eller äldre) eller ha målsmans medgivande.

1.4                       Skellefteå Kraft kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell kund. Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att neka köp.

1.5                       Dessa villkor gäller ej vid tecknande av el-avtal eller ingå ett serviceavtal om fjärrvärme eller på kampanjer där Vi erbjuder en vara till särskilt pris vid tecknande av tjänst, till exempel el-avtal eller ett serviceavtal om fjärrvärme. Om Kunden vill teckna ett el-avtal eller ingå ett serviceavtal om fjärrvärme, eller vill ta del av en kampanj, kommer Kunden att bli omdirigerad till en annan hemsida där Kunden kan teckna avtal. Vilka villkor som gäller vid tecknande av avtal och kampanjer framgår på den hemsida som Kunden omdirigeras till.

1.6                       Dessa villkor gäller ej heller vid köp av laddningsbox och tillhörande installation.  Vid köp av laddningsbox och tillhörande installation gäller istället Skellefteå Krafts särskilda avtalsvillkor för Skellefteå Krafts laddningserbjudanden.

 1. BESTÄLLNING AV VAROR

2.1                       Kunden beställer varan i Webbutiken. När Kundens beställning kommit in kontrollerar Vi att varan finns i lager.

2.2                       Kundens beställning blir bindande först när Vi har bekräftat Kundens beställning i en orderbekräftelse som Vi skickar till Kunden. Orderbekräftelsen utgör en bindande överenskommelse (”Avtalet”).

 1. PRIS OCH BETALNING

3.1                       Priset på varje vara anges inklusive moms i anslutning till varan i Webbutiken. I kundvagnen kommer Kunden att se det totala priset, inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

3.2                       Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende på valt betalningssätt.

3.3                       Vid betalning via faktura förfaller faktura till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Sker inte betalning i rätt tid har Skellefteå Kraft rätt att av Kunden fordra ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

3.4                       Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende på valt fraktsätt.

3.5                       Äganderätten till varan övergår till Kunden först efter att samtliga krav och förpliktelser som Skellefteå Kraft har gentemot Kunden har uppfyllts.

3.6                       Kunden saknar rätt att kvitta eventuell motfordran. Eventuella garantianspråk berättigar inte Kunden att hålla inne betalningen.

 1. LEVERANSTID

4.1                       Leveranstiden för varor anges i Webbutiken i anslutning till informationen om den vara som Kunden köper.

 1. ÅNGERRÄTT

5.1                       Kunden har rätt att ångra sitt avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

5.2                       Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då Kunden eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som Kunden anger, tar varan i fysisk besittning.

5.3                       Vid avtal avseende flera varor som Kunden beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig, löper ångerfristen ut då Kunden eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som Kunden anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

5.4                       Vill Kunden utöva ångerrätten ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda Avtalet (t.ex. Ett brev avsänt per post, fax eller e-post) till följande adress Skellefteå Kraft service ab, Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå, 0910-77 25 00, butik@skekaft.se.

5.5                       Kunden har möjlighet att använda det standardformulär som tillhandahålls av konsumentverket på https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf. Kunden måste däremot inte använda den.

5.6                       För att Kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Kunden sänder in sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

5.7                       Om Kunden frånträder sitt avtal kommer Vi att betala tillbaka alla betalningar Vi fått från Kunden, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans Vi erbjuder).

5.8                       Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Vi underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet.

5.9                       Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Kunden något. Vi får däremot vänta med återbetalningen tills Vi fått tillbaka varan från Kunden eller tills Kunden sänt in ett bevis på att Kunden återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

5.10                     Om ångerrätten utövas ska Kunden snarast kontakta Skellefteå Kraft för samråd om hur varan ska returneras. Kunden ska återsända varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Kunden meddelat Oss om Kundens beslut att frånträda Avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kunden skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

5.11                     Kunden kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan, inklusive eventuell demontering.

5.12                     Varan ska returneras fullständiga, oskadade och i väsentligen oförändrat skick. All medföljande dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 1. DRÖJSMÅL OCH FEL I VARAN

6.1                       Dröjsmål.

6.2                       Dröjsmål på Skellefteå Krafts sida föreligger om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida. Dröjsmål på Kundens sida föreligger om betalning inte gjorts till fullo.

6.3                       Vid dröjsmål på Skellefteå Krafts sida får Kunden hålla inne betalningen. Kunden har rätt att kräva fullgörelse, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Kunden får också kräva skadestånd förutsatt att dröjsmålet ligger inom Skellefteå Krafts kontroll. Beror dröjsmålet på någon som Skellefteå Kraft har anlitat är Skellefteå Kraft fri från ansvar endast om den han har anlitat skulle vara fri enligt vad som framgår ovan.

6.4                       Kunden förlorar sin rätt att häva köpet och kräva skadestånd om denne inte reklamerar inom skälig tid från det att han fick kännedom om dröjsmålet.

6.5                       Vid dröjsmål på Kundens sida får Skellefteå Kraft häva köpet, och detta även om varan är i Kundens besittning.

6.6                       Varan ska anses felaktig om den avviker från vad som följer av Avtalet.

6.7                       Om varan är felaktig får Kunden kräva avhjälpande eller omleverans förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för Skellefteå Kraft. Kunden har även rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Är felet av väsentlig betydelse får Kunden häva köpet. Dessutom får Kunden kräva skadestånd och även hålla inne betalningen. Om Kunden kräver andra påföljder än avhjälpande eller omleverans har Skellefteå Kraft trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kunden.

6.8                       Skellefteå Krafts skadeståndsskyldighet omfattar även skada som på grund av fel i den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör Kunden förutsatt att egendomen är avsedd för ändamål utanför näringsverksamhet.

6.9                       Kunden har inte rätt till skadestånd om Skellefteå Kraft kan visa att skadan beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.10                     Reklamation.

6.11                     Kunden måste reklamera synbara fel och brister inom två (2) månader efter leverans annars förfaller Kundens rätt till anspråk gentemot Skellefteå Kraft.

6.12                     Reklamationer på övriga fel och brister ska, för att inte Kunden ska förlora sin rätt till anspråk på Skellefteå Kraft, göras inom två (2) månader efter att de upptäckts.

6.13                     Kunden reklamerar en vara genom att skicka meddelande till butik@skekraft.se. Varan skickas sedan, efter ok från Skellefteå Kraft, till Kanalgatan 71, 931 34 Skellefteå.

6.14                     Skadeståndets omfattning

6.15                     Skadestånd på grund av dröjsmål eller på fel i varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annan förlust. Ersättningen omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

6.16                     Skellefteå Kraft ersätter under inga omständigheter Kunden för utebliven elkraft.

 1. GARANTI

7.1                       Om varan omfattas av en garanti, kommer omfattningen av garantin och vilka villkor som gäller för garantin att framgå på Webbutiken i anslutning till den aktuella varan.

7.2                       Om inget annat anges i garantivillkoren gäller punkt 7.3- 7.10.

7.3                       Garantin förutsätter normalt handhavande och upphör att gälla om: a) anvisningar beträffande installation, montering, kontroll, underhåll och/eller användning inte följs, b) Kunden eller tredje part har utfört arbeten på varan utan Skellefteå Krafts samtycke, c) Kunden underlåter att genomföra någon av de skyldigheter som Kunden har enligt ss, d) skada uppstått genom åtgärder som vidtagits av andra personer än Skellefteå Krafts personal eller underleverantörer, samt för skada som uppstått på grund av användandet av bristfälligt material, e) skada uppstått till följd av felaktigheter eller brister i Kundens elektriska installationer.

7.4                       Garantianspråk gäller endast i Sverige och omfattar inte effektstörningar till följd av installation eller ändringar som gjorts av någon annan än Skellefteå Kraft, om sådan part inte godkänts av Skellefteå Kraft.

7.5                       Under angiven garantiperiod ska Skellefteå Kraft kostnadsfritt avhjälpa, erbjuda omleverans eller kreditera eventuella felaktigheter. Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att välja åtgärd. Skellefteå Kraft har rätt att ersätta vara som eventuellt inte längre finns i sortimentet med närmast motsvarande produkt.

7.6                       För att garantianspråk ska kunna göras gällande av Kunden, förutsätts att åberopande av garanti skett inom två (2) månader från att Kunden upptäckt eller borde upptäckt felet.

7.7                       Vid garantianspråk ska originalfaktura uppvisas Skellefteå Kraft.

7.8                       Vid garantianspråk löper garantitiden enligt ovan angiven ursprunglig tidsperiod utan ändring.

7.9                       Skada som uppstått till följd av kortslutning eller strömavbrott omfattas inte av garantin.

7.10                     Om Skellefteå Kraft i samband med kontroll av varan upptäcker att åberopad skada inte omfattas av garantin har Skellefteå Kraft rätt att av Kunden ta betalt för samtliga kostnader som uppstått för Skellefteå Kraft i samband med felsökning och eventuell transport. Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att, enligt särskild överenskommelse, debitera Kunden för avhjälpning av sådan skada eller brist som inte omfattas av garantin.

 1. OUTLÖSTA PAKET

8.1                       Om Kunden av någon anledning inte löser ut sitt paket, får Kunden betala kostnaderna för frakt och eventuell postförskottsavgift. Underlåtenhet att hämta ut paketet innebär inte att Kunden har utnyttjat sin ångerrätt. För att utnyttja sin ångerrätt måste Kunden vidta de åtgärder som anges i punkt 5.

8.2                       Outlösta paket debiteras en avgift, för närvarande 199 kr. Avgiften debiteras i efterskott.

 1. FORCE MAJEURE

9.1                       Skellefteå Kraft är inte skyldigt att fullgöra Avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som Skellefteå Kraft inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på Avtalets fullgörande och som Skellefteå Kraft inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

9.2                       Om Skellefteå Kraft blir förhindrat att uppfylla sitt åtagande till följd av hinder som Skellefteå Kraft inte råder över och som Skellefteå Kraft inte kunnat förutse, har Skellefteå Kraft rätt att avbryta fullgörande av sitt åtagande enligt Avtalet under den tid som behövs för att undanröja hindret. Om fullgörande av Avtalet bryts med stöd av denna punkt 9 för mer än sex (6) månader har både Skellefteå Kraft och Kunden rätt att säga upp Avtalet.

 1. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

10.1                     Personuppgifter som lämnas till Skellefteå Kraft kommer alltid att behandlas i enlighet med gällande lagar, däribland EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, GDPR. De uppgifter Skellefteå Kraft behandlar är; namn, personnummer, adressuppgifter, emailadress, telefonnummer, anläggnings-ID, områdes-ID, elförbrukning, elproduktion, bankkontonummer, telefoninspelningar och kreditupplysningsinformation.

10.2                     Kunden kan vid frågor om behandlingen av personuppgifter alltid vända sig till Skellefteå Krafts dataskyddsombud via email dataskyddsombud@skekraft.se eller per telefon 0910-77 25 50.

10.3                     Skellefteå Kraft behandlar de personuppgifter som behövs för att vidta åtgärder innan Avtalet ingås, såsom inhämtande av kreditupplysning och för att fullgöra Avtalet, leverans av el, fakturering, informationsgivning om Avtalet. Personuppgifterna behandlas även av Skellefteå Kraft för att leva upp till skyldigheter som följer av lag. Personnummer behandlas för att säkerställa en säker identifiering.

10.4                     Skellefteå Kraft kan komma att använda personuppgifterna i marknadsanalyser, till marknadsföringsändamål, statistik och utbildning av personal samt för att utvärdera och informera om produkter och tjänster. Dessa ändamål för behandling av personuppgifterna grundar Skellefteå Kraft på sitt berättigade intresse att tillgodose sin verksamhetsutveckling och möjliggöra ett bättre kunderbjudande och Kundens intresse av att ta del av sådant.

10.5                     Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till företag i Skellefteå Kraft-koncernen. Personuppgifter kan även lämnas ut till Skellefteå Krafts uppdragstagare och underleverantörer inom EES-området som i sådana fall behandlar personuppgifter för Skellefteå Krafts räkning. Kategorier av mottagare är vid inhämtande av kreditupplysning kreditupplysningsföretag, vid inkassoärenden inkassobolag, IT-leverantörer, vid installationer installatörer. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter och andra om det är nödvändigt för att följa lagar eller för att bevaka Skellefteå Krafts rättsliga intressen.

10.6                     Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att inhämtas från företag i Skellefteå Kraft-koncernen. Uppgifter som kan inhämtas från andra än Kunden är kreditupplysningsinformation. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter inhämtas från offentliga register, såsom statens personadressregister (SPAR).

10.7                     Personuppgifter lagras av Skellefteå Kraft lika länge som den längsta garantitiden och en tid därefter, som längst tolv (12) månader, eller fram till dess inga andra skyldigheter som följer av lag kräver lagring, beroende på vilken period som varar längst. Lagring kan även ske under den längre tid som krävs för att bevaka Skellefteå Krafts rättsliga intressen. Kreditupplysningsinformation lagras endast under den tid som behövs för att kontrollera Kundens betalningsförmåga, som längst tre (3) månader. När personuppgifter inte längre behöver bevaras avpersonifieras eller raderas dem.

10.8                     Kunden har rätt att på begäran få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas, vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna har utlämnats till eller ska utlämnas till, samt i förekommande fall varifrån de inhämtas. Kunden har även rätt att kostnadsfritt få en kopia på de uppgifter som finns registrerade. För eventuella ytterligare kopior kan en avgift tas ut baserat på de administrativa kostnaderna att ta fram sådant.  Under vissa förutsättningar har Kunden rätt att begära att sådana personuppgifter som Kunden lämnat till Skellefteå Kraft överförs till någon annan. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av uppgifter. Kunden har även rätt att begära radering av uppgifter under vissa förutsättningar.

10.9                     Motsätter sig Kunden att personuppgifter används för något av följande: marknadsanalyser, statistik, utbildning av personal samt för att utvärdera och informera om produkter och tjänster kan Kunden när som helst, för att förhindra sådan behandling meddela Skellefteå Kraft detta, om det inte föreligger berättigade intressen för Skellefteå Kraft eller annan att fortsätta sådan behandling.

10.10                   Kund som motsätter sig att personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Skellefteå Kraft detta.

10.11                   Kunden har även rätt att i samband med en begäran om rättelse, radering eller inskränkning i ändamålen för behandling av uppgifter kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas under den tid som Skellefteå Kraft utreder en sådan begäran.

10.12                   Om Kunden begär begränsning, rättelse, radering eller inskränkning i ändamålen för behandling av uppgifter kommer Skellefteå Kraft innan sådan begäran tillmötesgås informera Kunden om vilka följder det får, vilket kan inbegripa att Avtalet mellan Kunden och Skellefteå Kraft inte längre kan upprätthållas.

10.13                   Om Kunden anser att Skellefteå Krafts behandling av personuppgifter inte är lagenlig kan klagomål alltid inges till datainspektionen:

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Fax: 08-652 86 52

Postadress: Datainspektionen, box 8114, 104 20 Stockholm

 1. ÄNDRINGAR I VILLKOR

11.1                     Skellefteå Kraft förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa villkor. Sådana ändringar ska tillkännages minst två månader i förväg.

 1. AVTALSÖVERLÅTELSE

12.1                     Skellefteå Kraft har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

12.2                     Tillämplig lag och tvistlösning.

12.3                     Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

12.4                     Esventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden. Se www.arn.se. Adress: ARN, BSox 174, 101 23 Stockholm.